Shibunkaku (Kyoto)

Shibunkaku / Shibunkaku Publishing

 

355 Motomachi, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0089, Japan

<Google Maps>

 

Shibunkaku

Tel: +81-75-531-0001

Fax: +81-75-531-5533

Email: info@shibunkaku.co.jp

 

Shibunkaku Publishing Antiquarian books department

Tel: +81-75-752-0005

Fax: +81-75-525-7155

Email: kosho@shibunkaku.co.jp

 

Shibunkaku Publishing new books department

Tel: +81-75-751-1781

Fax: +81-75-752-0723

Email: pub@shibunkaku.co.jp

 

 

Gallery Shibunkaku

386 Motomachi, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0089, Japan

<Google Maps>

Tel: +81-75-761-0001

Fax: +81-75-533-1779

Email: gallery@shibunkaku.co.jp